GDPR - soubory ke stažení:

- Informace o ochraně osobních údajů (GDPR) ke stažení ZDE! 

Informační memorandum

Návštěvní řád a všeobecné obchodní podmínky

 

Návštěvní řád Kina O a DKMO

 Kino O a DKMO považuje spokojenost zákazníků za svou prioritu, abychom však Návštěvníkům dopřáli příjemný zážitek z návštěvy našeho kina, rádi bychom Vás požádali, abyste při své návštěvě respektovali níže uvedená pravidla.

 Tento návštěvní řád se uplatní pro veškeré zákazníky, jiné Návštěvníky, doprovod Návštěvníků nebo průvodce (dále jen Návštěvník) filmového nebo jiného představení provozovaného Domem kultury města Orlové, p.o.

 Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, pracuje na základě zřizovací listiny č. 125/5 ze dne 17. 6. 2019. Provoz digitálního kina je vedlejší činnost (neplátce DPH). 

 

Vstupenky zakoupené na pokladně Domu kultury města Orlové nebo prostřednictvím webových stránek www.dkorlova.cz nebo www.kinoo.cz již nelze vrátit ani vyměnit!

 

Všechny vnitřní i venkovní akce pořádané Domem kultury města Orlové proběhnou v souladu s aktuálním vládním opatřením!

 

 

 1. Návštěvní řád blíže vymezuje a upřesňuje povinnosti Návštěvníků jako smluvní strany z tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 1746 ods. 2, popřípadě kupní smlouvy uzavírané dle § 2709 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu. 
 2. Provozovatel provozuje svou činnost na následující adrese: Dům kultury města Orlové, Osvobození 797, 735 14, Orlová-Lutyně.
 3. Návštěvní řád je umístěn na recepci DKMO, kde se s ním mohou návštěvníci seznámit.
 4. Návštěvním řádem se řídí návštěva Návštěvníka jakéhokoliv představení provozovaného provozovatelem.
 5. Návštěvník je povinen se s tímto návštěvním řádem v jeho plném rozsahu seznámit ještě před zakoupením vstupenky na filmové představení, divadelní představení, či na jinou akci v DKMO. Zakoupením vstupenky Návštěvník potvrzuje, že se s návštěvním řádem důkladně seznámil, rozumí mu, souhlasí s ním a zavazuje se jej dodržovat.
 6. Návštěvník plně odpovídá za dodržování návštěvního řádu nezletilou osobou nebo osobou s omezenou svéprávností, kterou doprovází. Návštěvník je povinen včas a vhodnou formou takovou osobu o pravidlech upravených v návštěvním řádu poučit a na jejich dodržování přiměřeně dohlížet.
 7. Jakékoli porušení návštěvního řádu může být důvodem k vykázání Návštěvníka ze sálu a případně i z prostor domu kultury bez nároku na vrácení vstupného či jakékoliv jiné kompenzace nebo náhrady škody. To se vztahuje i na Návštěvníka doprovázejícího nezletilou osobu nebo osobu s omezenou svéprávností, která pravidla návštěvního řádu poruší.
 8. Do sálu lze vstoupit jen s platnou vstupenkou na představení uvedené na vstupence. Po skončení představení je Návštěvník povinen sál bez zbytečného odkladu opustit. Vstupenka je platná pouze na představení a pro místo v sále, které je na vstupence vyznačeno.
 9. Návštěvník je povinen být připraven předložit útržek vstupenky ke kontrole zaměstnanci provozovatele na jeho výzvu po celou dobu představení. V případě, že Návštěvník takové výzvě nevyhoví, je zaměstnanec provozovatele oprávněn jej z kina vykázat.
 10. Návštěvník je povinen dostavit se na začátek představení včas tak, aby nerušil ostatní Návštěvníky. V případě pozdního příchodu jsou zaměstnanci provozovatele oprávněni usadit Návštěvníka na jiné sedadlo v kinosále tak, aby nebyli rušeni ostatní návštěvníci. Vyjma ustanovení článku 10 návštěvního řádu je Návštěvník vždy povinen obsadit v hledišti pouze místo uvedené na vstupence. V případě, že se na takové místo nelze z jakéhokoli důvodu usadit, Návštěvník neprodleně osloví některého ze zaměstnanců provozovatele a bude se řídit jeho pokyny.
 11. Bude-li Návštěvník zaměstnancem provozovatele usazen na jiné místo, než jaké je uvedeno na vstupence, nemá nárok na slevu nebo vrácení vstupného.
 12. Z bezpečnostních důvodů je během představení zakázáno zdržovat se v sále na jiném místě než na sedadle v hledišti.
 13. Za podmínek uvedených v tomto ustanovení má osoba s platným průkazem ZTP (ZTP/P) po jeho předložení nárok na 50% slevu z plné ceny vstupenky.
 14. Provozovatel nedoporučuje navštěvovat filmové projekce dětem do tří let věku. Návštěva dětí do tří let je povolena pouze v doprovodu a za stále kontroly Návštěvníka – dospělé a plně svéprávné osoby.
 15. Návštěvník nesmí rušit ostatní Návštěvníky během představení nad míru obvyklou pro daný charakter představení a publik.
 16. Mobilní telefony a veškerá další elektronická zařízení musí být po celou dobu představení zcela vypnuty. Během představení je také přísně zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či obrazové záznamy. V případě porušení tohoto článku se Návštěvník vystavuje možnému trestně-právnímu či jinému právnímu postihu dle platných právních předpisu České republiky.
 17. Do sálu je zakázáno vnášet jiné věci, než které je nezbytné či obvyklé nosit při sobě. Zejména je zakázáno vnášet jakékoli nebezpečné předměty či zbraně. V prostorách DKMO je rovněž zakázáno používání sportovního a zábavního vybavení, např. kolečkových bruslí, skateboardu atd. Do DKMO je zakázáno vodit či vnášet zvířata, vyjma asistenčních psů doprovázejících Návštěvníka se zdravotním postižením. Návštěvník je povinen respektovat pokyny zaměstnanců provozovatele a takové vybavení případně umístit na místě dle jejich pokynů.
 18. Návštěvník je povinen mít jakékoliv věci vnesené do sálu neustále pod kontrolou a při sobě, a to i v průběhu představení, a chránit je tak před ztrátou, odcizením či poškozením ze strany jiných osob. Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech vnesených do sálu, které má Návštěvník při sobě.
 19. Kromě představení pro děti mohou filmové projekce obsahovat neslušné, násilné, urážející či jinak problematické scény. Představení též mohou být v některých úsecích velmi hlasité, intenzivní zvukové či obrazové pasáže mohou vycházet překvapivě a zprudka.
 20. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za obsah promítaných filmů, reklam a upoutávek. Každý Návštěvník je povinen předem zvážit, zda jemu či jím doprovázenému dítěti nemůže návštěva vybraného představení přivodit újmu, zejména je pak Návštěvník povinen zvážit, zda je pro osobu mladší 12 let vhodná návštěva kinematografického představení označeného jako nevhodné pro děti do 12 let.
 21. Návštěvníkovi je zakázáno účastnit se kinematografického představení, pokud nesplňuje věkovou hranici přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem audiovizuálního díla ve smyslu ust. § 4 písm. c) a d) zák. č. 496/2012 Sb., o audiovizi. Každý Návštěvník je povinen na vyzvání prokázat zaměstnanci provozovatele, že splňuje věkovou hranici pro návštěvu kinematografického představení.
 22. Konzumace potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů zakoupených mimo DKMO je ve všech prostorách DKMO zakázáno. Je zakázáno vnášet do prostor kina jakékoliv teplé pokrmy. Je zakázáno kouřit či konzumovat návykové a jiné omamné a psychotropní látky, včetně elektronických cigaret a inhalátorů. Je zakázáno vstupovat do prostor DKMO pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek. Je zakázáno používat elektronické cigarety či jakékoliv věci či látky, které by nadmíru obvyklou při návštěvě kinematografických či jiného představení rušily ostatní Návštěvníky. V případě pochybností jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců provozovatele.
 23. Návštěvníkům je zakázán vstup do prostor vyhrazených pouze zaměstnancům provozovatele.
 24. V případě potřeby může Návštěvník kontaktovat vedoucí zaměstnance, a to prostřednictvím ostatních zaměstnanců provozovatele.
 25. Provozovatel neodpovídá za škodu na zdraví Návštěvníka či na věcech vnesených Návštěvníkem do prostor DKMO, pokud škoda nebude přímo zaviněna ze strany provozovatele. Způsobí-li Návštěvník nebo jím doprovázené dítě nedodržením návštěvního řádu škodu sobě, jiným Návštěvníkům či jiné třetí osobě, odpovídá za ni sám.
 26. Urážlivé nebo jinak nepřiměřeně rušivé chování v prostorách DKMO může mít za následek okamžité vyvedení Návštěvníka nebo celé skupiny Návštěvníků z prostor DKMO bez nároku na náhradu vstupného. Totéž platí pro velmi nevhodně oblečené Návštěvníky (např. plavky, pobuřující oblečení, silně zašpiněné oblečení, atd.) či Návštěvníky se znatelně zanedbanou osobní hygienou.
 27. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo zrušit představení v případě, že Návštěvník odmítá uposlechnout výzvy zaměstnance provozovatele k opuštění kinosálu v případě jeho nevhodného chování. Takový Návštěvník je plně odpovědný za škodu vzniklou provozovateli a dalším Návštěvníkům představení.
 28. Únikové východy jsou návštěvníci oprávněni použít pouze v případě evakuace sálu nebo budovy.
 29. Z důvodu zachování bezpečnosti návštěvníků kina jsou Návštěvníci povinni zůstat na svých sedadlech až do zapnutí osvětlení kinosálu.
 30. Představení promítána v kině provozovatele ve 3D formátu lze shlédnout pouze se speciálními, k tomu určenými, brýlemi. Cena vstupenky nezahrnuje zapůjčení nebo pořízení těchto brýlí. Zákazník je oprávněn si brýle zakoupit u provozovatele na pokladně kina. Provozovatel negarantuje použitelnost brýlí v jiném kině. V případě zapůjčení brýlí je zákazník povinen brýle bezprostředně po představení vrátit provozovateli na místě k tomu určeném. Vratná záloha na zapůjčení brýlí činí 100 Kč/kus. V případě nevrácení brýlí daná záloha propadá provozovateli.
 31. Pro nákup vstupenek lze využít poukazy. Aktuální přijímané typy poukázek Vám sdělí pokladní v DKMO. Při platbě lze využít také dárkový voucher zakoupený a nabitý kreditem v DKMO. Dárkový voucher lze využít pouze na vybrané akce konané Provozovatelem.
 32. Na akcích pořádaných Domem kultury města Orlové, p.o. mohou být pořizovány fotografie nebo video záznamy za účelem zveřejnění na webových stránkách www.dkorlova.cz nebo na sociálních sítích Facebook a Instagram, přičemž Návštěvník svou účastí na akci se zveřejněním souhlasí. V případě nesouhlasu může Návštěvník požádat Provozovatele prostřednictvím emailu reklamace@dkorlova.cz o odstranění fotografií nebo záznamu.
 33. Provozovatel si vyhrazuje právo tento návštěvní řád kdykoli změnit. Změna je účinná zveřejněním nové verze návštěvního řádu.

 

Tento návštěvní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění, ke kterému došlo dne 1.1.2017.

Aktualizace proběhla 5.9.2022.

 

 

Obchodní podmínky a reklamační řád Domu kultury města Orlové, p.o.

1.     Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní, filmové, společenské nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě Domu kultury města Orlové, p.o. Prodejní sítí Domu kultury města Orlové, p.o. se rozumí prodejní místa (tzn. pokladna v Domě kultury města Orlové a prodejní místa smluvních partnerů) a on-line prodej na webových stránkách Domu kultury města Orlové, p.o.  na adrese www.dkorlova.cz a adrese Kina O www.kinoo.cz. Za nákup vstupenek prostřednictvím prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přes ekonomický úsek Domu kultury města Orlové, p.o. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen “ Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.

 

2.     Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, pracuje na základě zřizovací listiny č. 125/5 ze dne 17. 6. 2019. Provoz digitálního kina je vedlejší činnost (neplátce DPH).

 

3.     Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

 

4.     Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

 

5.     Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť Domu kultury města Orlové, p.o. pořadatel neodpovídá. Zakoupené vstupenky - (klasické i elektronické) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni. 

 

6.    Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

 

 

Reklamační řád.

 

 

7.    Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti Domu kultury města Orlové, p.o. se řídí těmito Obchodními podmínkami.

 

8.    Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

 

9.    Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

 

10.    V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který Domu kultury města Orlové, p.o. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Dům kultury města Orlové, p.o. se neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

 

11.    Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude Dům kultury města Orlové, p.o.  vracet níže popsaným způsobem vstupné.

 

12.    Dojde-li k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který v prodejní síti Domu kultury města Orlové, p.o.  již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku osobně převzal či obdržel jiným prodejním kanálem, bude zveřejněn aktuální postup při vracení vstupného na stránkách www.dkorlova.cz. Samotný postup při vracení vstupného je následující:

• Pokud byla vstupenka zakoupena v konkrétním prodejním místě prodejní sítě Domu kultury města Orlové, p.o., bude zákazníkovi vstupné vyplaceno, pokud se dostaví se vstupenkou bez zbytečného odkladu do prodejního místa, ve kterém ji zakoupil.

• Pokud byla vstupenka na zrušenou Akci zakoupena přes webové stránky www.dkorlova.cz nebo www.kinoo.cz, vstupné bude zákazníkovi vráceno bankovním převodem na účet.

 

13.    Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadatelem zcela zrušena, bude Dům kultury města Orlové, p.o. řešit individuálně. O stanovisku pořadatele k reklamaci bude zákazník vyrozuměn do 30 dnů.

 

14.      Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: reklamace@dkorlova.cz.

 

15.    U Domu kultury města Orlové, p.o. nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti Domu kultury města Orlové, p.o.

 

16.    Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

 

17.    Dům kultury města Orlové, p.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat.

 

 

18. Tyto Obchodní podmínky platí od 1. 3. 2019.

 

Akce zrušené z důvodu protiepidemických opatření (covid-19):

 

V případě, že zákazník vlastní vstupenku nebo řádně zaplatil účast na kurzu pořádaném Domem kultury města Orlové, p.o. a akce, promítání nebo kurz byl z důvodu protiepidemických opatření zrušen, má nárok na vrácení vstupného v plné výši, případně má nárok na poměrnou část vrácení kurzovného dle počtu uskutečněných lekcí.

 

Níže naleznete seznam představení a kurzů s lhůtou pro podávání žádostí o vrácení vstupného nebo kurzovného:

 

V síti (původní termín 13.3.2020) – lhůta pro vrácení do 31.12.2021

Chlap na zabití (původní termín 31.3.2020) – lhůta pro vrácení do 31.12.2021

Vesničko má středisková (původní termín 20.10.2020) – lhůta pro vrácení do 31.12.2021

Screamers - Poslední zvonění (původní termín 12.10.2020) – lhůta pro vrácení do 31.12.2021

 

Kurz Jóga (původní termín podzim 2020) – lhůta pro vrácení do 31.12.2021

Kurz Taichi (původní termín podzim 2020) – lhůta pro vrácení do 31.12.2021

Kurz Taneční dospělí (původní termín podzim 2020) – lhůta pro vrácení do 31.12.2021

Kurz Taneční mládež (původní termín podzim 2020) – lhůta pro vrácení do 31.12.2021

Kurz Malování – Výtvarný kurz (původní termín podzim 2020 – jaro 2021) – lhůta pro vrácení do 31.12.2021

 

 

 

 

 

 

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.